Základné ustanovenia

Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: " GDPR ") je TBM Bene logistic s.r.o., IČO: 50927337, DIČ: 2120550520, IČ DPH: SK2120550520,so sídlom Poštová 243/401, 956 07 Veľké Ripňany, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 43664/N (ďalej len: " správca ").

Kontaktné údaje správcu sú:

Adresa:

Poštová 243/401, 956 07 Veľké Ripňany

E-mail:

info@topneu.sk

Telefón:

+421 917 301 259

Osobnými údajmi sú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osoby; identifikovateľná fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo jedného alebo viacerých faktorov špecifických fyzickú, fyziologickú, genetické, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.

Správca nemenoval poverenú osobu pre ochranu osobných údajov.

Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov

Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol / a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky:
- Meno a priezvisko
- E-mailová adresa
- Poštová adresa
- Telefón

Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje potrebné na plnenie zmluvy.

Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je:

- plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
- splnenie právnej povinnosti správcu podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR,
- oprávnený záujem správcu na poskytovanie priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
- Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je:

- vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutným požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či jej zo strany správcu plniť,
- plnenie právnych povinností voči štátu,
- zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít.

Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovanie v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste poskytol / a svoj výslovný súhlas.

Doba uchovávania údajov

Správca uchováva osobné údaje:

- po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovaní nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
- po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 2 roky, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

Príjemcovia osobných údajov sú osoby:

- podieľajúce sa na dodaní tovaru (Direct Parcel Distribution SK s.r.o., Technická 7, 821 04 Bratislava) a realizáciu platieb (Tatra banka, a.s., Hodžovo námestie 3, 811 06 Bratislava) na základe zmluvy,
- zaisťujúce marketingové služby (Google IrelandLimited, GordonHouse, BarrowStreet, Dublin 4, Írsko).

Správca nemá v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. 

Spracovatelia osobných údajov

Spracovanie osobných údajov je vykonávané správcom, osobné údaje však pre neho môžu spracovávať aj títo spracovatelia:

- osobné údaje nespracováva žiaden spracovateľ

Vaše práva

Za podmienok stanovených v GDPR máte:

- právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,
- právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR, prípadne obmedzenie spracovanie podľa čl. 18 GDPR,
- právo na vymazanie osobných údajov podľa čl. 17 GDPR,
- právo namietať proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR,
- právo na prenosnosť údajov podľa čl. 20 GDPR a
- právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail správcu uvedený v čl. "Zdroje a kategórie spracovaných osobných údajov" týchto podmienok.

Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov, prípadne sa obrátiť na súd.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Správca prehlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä zabezpečením v podobe hesla, šifrovaním a antivírusovým programom.

Správca prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverenej osoby.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím súhlasu potvrdzujete, že ste oboznámený / á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.

Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu podmienok ochrany osobných údajov zverejní na svojich internetových stránkach a zároveň Vám zašle novú verziu týchto podmienok na Vašu e-mailovú adresu, ktorú ste správcovi poskytol / a.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 01.11.2023.